Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in het kader van het online platform voor VortexHealing®-behandelaars, verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan heeft VortexNederland deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Patrick Meijers, in het kader van VortexNederland
Therapiestudio Meijers V.O.F.
K.v.k. 08194339

Weerdslag 186
7206 BZ Zutphen

Tel: 0681949313
E-mail: info@vortexnederland.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens 

Patrick Meijers verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Praktijkgegevens zoals cursusniveau en werklocaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden 

Patrick Meijers verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het indien noodzakelijk geacht nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Geautomatiseerde besluitvorming

VortexNederland neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (Patrick van VortexNederland) tussen zit. VortexNederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Apple computersysteem met ondermeer Airmail, ten behoeve van de opslag van contactgegevens en dientengevolge de communicatie met cliënten. Dit computersysteem is persoonlijk beveiligd.
 • Evernote Premium, ten behoeve van het beheer van alle cliëntgegevens met uitzondering van de financiële gegevens. Alle persoonsgegevens in dit online cloud-bewaarsysteem worden versleuteld verstuurd en veilig bewaard.
 • Snelstart, ten behoeve van het beheer van alle cliëntgegevens nodig voor het voeren van een financiële administratie en de afhandelingen daaromtrent. Alle persoonsgegevens in dit online cloud-bewaarsysteem worden versleuteld verstuurd en veilig bewaard.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het lidmaatschap van en het gebruik maken van diensten verleend voor en door VortexNederland. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Het bekend maken en verbeteren van diensten;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van juridische verplichtingen jegens de Belastingdienst
 • Het beschermen van financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de accountant, IT-leveranciers, laboratoria of andere derden dien worden ingeschakeld bij het therapeutisch traject en de administratieve afhandelingen daaromtrent. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Evernote, op het Google Cloud Platform die gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika. Google Cloud Platform voldoet aan strenge privacy- en nalevingsvereisten op het gebied van gegevensveiligheid, privacy en beveiliging.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren 

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens worden bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Van de informatie die over je wordt verzameld worden geen nadere analyses gemaakt. Er is geen sprake van het combineren van de persoonsgegevens om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden

VortexNederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VortexNederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

VortexNederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de website van VortexNederland wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Er wordt geen informatie gedeeld met andere Google diensten of services. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Voor meer informatie over deze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen.

Je rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Je mag in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Patrick Meijers
Weerdslag 186
7206 BZ Zutphen
Tel: 0681949313
E-mail: info@vortexnederland.nl

Als je een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met Therapiestudio Meijers niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2021.

® "VortexHealing" is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit the website www.vortexhealing.org
Copyright © 2004 - 2024 - VortexHealing Nederland & België. Design: Van de Sand Design - Privacyverklaring
Ga naar de inhoud